Veikla

Asociacijos „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“ tikslas – stiprinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus ir plėtoti jų bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis, mažinant skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje. Kitas šio tinklo tikslas yra prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Europos Sąjungos patvirtintų kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų įgyvendinimo. Pagrindinė tinklo veikla – advokacija skurdo ir socialinės atskirties srityje.

Tinklo uždaviniai:
• Vienyti nevyriausybines organizacijas ir grupes mažinant skurdą ir socialinę atskirtį Lietuvoje bei dalyvauti tarptautiniuose skurdo mažinimo tinkluose;
• Inicijuoti ir koordinuoti atstovavimo valdžios institucijose programas tarp organizacijų;
• Bendradarbiauti su LR Seimu, LR Vyriausybe, ministerijomis, departamentais, agentūromis ir kitomis valstybės institucijomis tinklo veiklos kompetencijoje;
• Dalyvauti Nacionalinių kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planų ir konkrečių veiksmų bei priemonių kūrime ir jų įgyvendinimo stebėsenoje;
• Skleisti informaciją apie skurdą ir socialinę atskirtį suinteresuotiems asmenims;
• Daryti įtaką teisėkūros procesui, nukreiptam į skurdo, socialinės atskirties ir diskriminacijos mažinimą.
• Padėti vietos bendruomenės nariams integruotis į socialinį, ekonominį, politinį ir kultūrinį gyvenimą;
• formuoti ir puoselėti filantropijos tradicijas visuomenėje.

 

Tinklo įstatai
Tinklo etikos kodeksas