Alytaus miesto savivaldybė

 

Vytautas Grigaravičius

Visuomeninis rinkimų komitetas „Alytaus piliečiai“

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Remiantis ES struktūrinės paramos investicijų į skurdo ir socialinės atskirties mažinimo savivaldybėse analizės rezultatais, Alytaus miesto socialinio pažeidžiamumo laipsnis įvardijamas kaip didelis. Nors lėšos 2007-2013 m. laikotarpiu šioje srityje buvo skirtos didesnės nei šalies vidurkis (šalies vidurkis – 754 Lt/asmeniui, Alytuje – 813 Lt/asmeniui), Alytus nesugebėjo išlipti iš „Neišsipildžiusių lūkesčių pasaulio“ - didelis bedarbių ir pašalpų gavėjų skaičius nuo visų darbingo amžiaus savivaldybės gyventojų. Tai rodo, kad skirtos lėšos buvo panaudotos neefektyviai.
Savivaldybės vaidmuo - siekti, kad ES struktūrinių fondų parama efektyviau būtų panaudojama šios problemos sprendimui. Sieksiu, kad savivaldybė projektų vykdymą šioje srityje kiek įmanoma daugiau perduotų nevyriausybinėms organizacijoms (toliau tekste - NVO).
Aš manau, kad savivaldybė turi skatinti ir padėti NVO rengiant projektus, prisidėti skiriant ko-finansavimą, o projektų įgyvendinimo metu tapti tarpininku bei pagalbininku žmogiškaisiais resursais. Taip pat bus skiriamas didelis dėmesys investicijų pritraukimui, socialinio verslo skatinimui, socialinę atskirtį patiriančių žmonių švietimui ir mokymui, kompetencijų ugdymui, panaudojant Darbo biržos įgyvendinamas programas, pritraukiant verslą bei panaudojant Profesinio rengimo centro mokamąją bazę.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip, tekę. Patirtis labai gera - tai žmonės, kurie dirba visuomenei naudingą darbą, tai atlieka nuoširdžiai, o teikiamos paslaugos yra kokybiškos, geriau vertinamos bendruomenės, nes yra mažiau formalizuotos, o labiau individualizuotos. NVO sektorius atlieka prevencinį darbą, nes valstybinis sektorius labiau orientuotas į problemos sprendimą. NVO gali papildyti savivaldybių ir joms pavaldžių institucijų teikiamas paslaugas bei padidinti prieinamumą socialinės atskirties ir skurdo mažinimo srityje.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Alytaus miesto savivaldybė siekia turėti pilną paslaugų spektrą per įsteigtas ir steigiamas savivaldybei pavaldžias institucijas. Savivaldybė nekaupia informacijos apie NVO įgyvendinamus projektus ir teikiamas paslaugas. Savivaldybės funkcija turėtų būti - koordinuoti ir padėti, teikiant individualią pagalbą, maksimaliai panaudojant NVO, dirbančias šioje srityje.
2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybėje yra įsteigta NVO taryba, kurią sudaro 14 tarybos narių iš kurių 7 savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai. Likusieji 7 turėtų būti NVO atstovai, deleguojami jaunimo, kultūros, švietimo, socialinių paslaugų, sporto, sveikatos, verslo NVO ir vietos bendruomenės. Tačiau šiuo metu nariai turi dvigubą pavaldumą ir partinę priklausomybę (pvz. vienas iš NVO tarybos narių yra Alytaus miesto tarybos narys, atstovaujantis šokių studiją), todėl jų visavertis atstovavimas NVO sektoriui abejotinas. Pirmiausiai darysime pakeitimus NVO tarybos sudėtyje ir ją paversime veiksnia.
Kita institucija, turinti atsirasti mieste – tai Šeimos taryba. Šeimų tarybų tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų, NVO, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių ir verslo.
Sieksiu, kad savivaldybė kuo daugiau funkcijų deleguotų NVO sektoriuje dirbančioms organizacijoms, nes NVO vykdo projektinę veiklą, turi sukaupusios nemažai kompetetingų darbuotojų ir turi tiesioginį ryšį su socialinių paslaugų gavėjais. Tai užtrina geresnį grįžtamąjį ryšį ir leidžia geriau pažinti socialiai pažeidžiamų grupių individualias problemas.

 

Gediminas Jegelevičius

LIetuvos Respublikos liberalų sąjūdis

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Ne
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Taip.
Svarbi veikla, duodanti didelę naudą žmonėms.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Visais klausimais, susijusiais su šia tema, sprendimų projektus derinsime su NVO atstovais.

 

Dobilas Kurtinaitis

Tėvynės sąjunga – LIetuvos krikščionys demokratai

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Pateikti Alytaus miesto visuomenei svarstyti skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, kitus aktualius socialinius klausimus ir, atsižvelgdamas į miesto gyventojų pasiūlymus, pateikti savivaldybės tarybai svarstyti konkrečius sprendimus.
Atkurti Neįgaliųjų reabilitacijos centrą, kuris suteiks neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir miesto gyventojams, turintiems sveikatos problemų, gauti reikalingas medicininės reabilitacijos paslaugas. Pritaikyti miesto aplinką neįgaliesiems, tiek judantiems vežimėlių pagalba, tiek ir akliesiems. Rasti galimybę suteikti neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimų nariams trumpalaikės socialinės globos paslaugas(trumpalaikio atokvėpio, komandiruočių, mokymosi atostogų ar ligos atveju).
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?Alytaus mieste NVO tenka didelis indėlis įgyvendinant savivaldybės socialines programas, šios organizacijos aktyviai dalyvauja mažinant gyventojų socialinę atskirtį. Dalyvaudamos įvairių respublikinių programų skelbiamuose konkursuose, plėsdamos socialines paslaugas, jossavo veiklai gauna finansinę paramą iš įvairių šaltinių.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Savo veikla NVO įrodė, kad jos gali būti geros miesto savivaldybės socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo partnerės. Tačiau šioms organizacijoms nebuvo pakankamai sudarytos galimybės dalyvauti priimant svarbius miestui ir jo gyventojams svarbius skurdo ir socialinės atskirties mažinimo klausimus, o neretai jų nuomonė buvo ignoruojama. Tikiuosi, kad (?) 20 14 m. lapkričio mėnesį savo veiklą pradėjusiAlytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba, atstovaudama nemažam miesto nevyriausybių organizacijų skaičiui, sugebės pateikti miesto savivaldybei gyventojų pageidavimus, pasiūlymus. Skatinsiu ir palaikysiu NVO sprendimus, padedančius mažinti skurdą bei socialinę atskirtį.

 

Rima Mitkienė

Darbo partija

1. Jeigu būsite išrinktas meru(-e), ar Jūs teiksite socialinei politikai ir skurdo mažinimui Jūsų mieste/rajone prioritetą?Taip
1. a) Jeigu taip, kokiomis konkrečiomis priemonėmis numatote tai daryti?Skatinsiu, bei rodysiu asmeninį pavyzdį, Alytaus miesto bendruomenei, siekiant mažinti skurdą bei spręsti socialinės atskirties klausimus.
Padėsiu stiprinti organizacijas, kovojančias su skurdu ir socialine atskirtimi.
2. Ar Jums yra tekę savo ankstesnėje veikloje bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO)? Kaip vertinate šią patirtį?2011-2015m. dirbant savivaldybės tarybos nario darbą, teko susidurti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Savivaldybė nuolat bendradarbiauja su NVO, o taip pat koordinuoja jų darbą.
Manau ši patirtis yra gera, nes tarp NVO būtina jungiančioji grandis. Nuo 2014 m. esu Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narė.
3. Kaip manote, ar Jūsų mieste/rajone NVO yra pakankamai įtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą ir jų vykdymą?Ne
a) Jeigu taip, gal galėtumėte detalizuoti, kokios organizacijos ir kaip įsitraukia į sprendimų priėmimą ir/ ar vykdymą savivaldybėje?Manau bendradarbiavimas turėtų būti glaudesnis. O dalis ypač svarbių Alytaus miesto klausimų, turėtų būti sprendžiami pasitarus su bendruomene ir NVO.
b) Jeigu ne, prašome detalizuoti, ar, ir jei taip – kaip, Jūs, tapęs (-usi) meru (-e), sieksite įtraukti NVO į sprendimų priėmimą ir/ar vykdymą skurdo mažinimo srityje.Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje aktyviai veiklai telksiu nevyriausybines organizacijas. Ypatingą dėmesį skirsiu vaikų skurdo mažinimo problemoms spręsti. Manau, labai svarbu teikti paramą šeimai, o taip pat užtikrinti darbo jėgos potencialo tiek moterų, tiek vyrų efektyvų ir pilnavertį dalyvavimą darbo rinkoje. Todėl darbo vietų kūrimas, kuris suteiktų žmogui geresnę gyvenimo kokybę ir leistų jaustis oriai - yra mano prioritetas.