Studijos

Siekiant mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, vienas iš pirmųjų žingsnių – skurdo priežasčių nustatymas. Svarbu identifikuoti socialines problemas, analizuoti jų poveikį skurdo augimui ir numatyti galimus jų sprendimo būdus, taip sprendžiant skurdo priežastimis, o ne pasėkmėmis. Todėl vienas iš Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklo prioritetų yra tyrimų skurdo ir socialinės atskirties temomis plėtra Lietuvoje. Siekiant prisidėti prie skurdo mažinimo šalyje, Tinklas bendradarbiauja su akademine bendruomene bei kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir atlieka mokslines studijas skurdo ir socialinės atskirties tematika.

Tinklo nariai yra taip pat supažindinami su tyrimų ataskaitomis ir yra aktyviai įtraukiami į tyrimų procesus. Naudojantis studijose pateikiamais rezultatais, Tinklas teikia savo pasiūlymus ir inicijuoja nuodugniai išanalizuotas ir ilgamete Tinklo narių praktika pagrįstas įstatymų pataisas, kurios gali ženkliai prisidėti prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo Lietuvoje.

Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problema Lietuvoje
Tinklo nariai bei kitos NVO išreiškė susirūpinimą, jog dėl dabartinės skolų išieškojimo per antstolius tvarkos, nėra suteikiamos realios galimybės gražinti skolas, o įsiskolinę asmenys nėra skatinami dirbti. Buvo pastebėta, iki šiol trūksta detalaus situacijos vertinimo bei pasiūlymų, kaip būtų galima spręsti susidariusią situaciją. Todėl Tinklas atliko studiją, kurioje bandoma pažvelgti į priverstinio skolų išieškojimo problemą iš skurstančiųjų ir su jais dirbančių asmenų perspektyvos. Tyrimo metu siekiama nustatyti, su kokiomis problemomis gražinant skolas susiduria skurdą patiriantys asmenys; išsiaiškinti, ar įsiskolinimų grąžinimo tvarka sudaro realias sąlygas grąžinti skolas žmonėms, gaunantiems minimalias pajamas ir pasiūlyti sprendimus, palengvinančius skolų grąžinimą.
Su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia.

Lietuvos piniginės socialinės paramos reformos poveikio tyrimas
2014 m. buvo įgyvendinta piniginės socialinės paramos reforma, kurios esmė buvo savivaldybių vaidmens stiprinimas ir paramos skyrimo funkcijos perdavimas savivaldybėms. Nors ministerijos užsakymu socialinės paramos reforma buvo vertinama iš savivaldybių perspektyvos, iki šiol nebuvo atlikta tyrimų, kurie gilintųsi į pačių socialinės paramos gavėjų ir su jais dirbančių organizacijų padėtį bei galimą reformos poveikį. Atsižvelgiant į tai, jog įvykdžius reformą socialinės paramos gavėjų skaičius gerokai sumažėjo, šiuo metu Tinklas atlieka socialinės paramos reformos poveikio studiją. Tyrimo metu siekiama nustatyti reformos poveikį socialinės paramos gavėjams ir su jais dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms bei aptarti galimas paramos skyrimo tobulinimo kryptis.
Su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia.

 

Tyrimas „Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumo didinimo galimybių tobulinimas“

Kai kurios socialiai pažeidžiamos grupės patiria ypatingus sunkumus integruojantis į darbo rinką. Tokie asmenys, kaip neįgalieji, ilgalaikiai bedarbiai, socialinės paramos gavėjai, iš įkalinimo įstaigų išėję asmenys ilgą laiką gali praleisti brangiai kainuojančios socialinės paramos sistemoje, tačiau nėra integruojami į visuomenę ir lieka jos paribyje (von Silvia Paierl, 2009). Šio tyrimo tikslas yra įvertinti sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų įdarbinimo galimybes, o detaliau jis gali būti įvardintas kaip siekis įvertinti sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų įdarbinimo situaciją Lietuvoje ir numatyti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti didinant šios asmenų grupės užimtumo galimybes. Parengtoje ataskaitoje pristatomi mokslinio tyrimo „Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumo didinimo galimybių tobulinimas“ rezultatai. Su ataskaita galite susipažinti čia.

Tyrimas atliktas projekto „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“, finansuojamo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros“ programą, rėmuose

 

NSMOT narių paslaugų kokybės įsivertinimo modelio tyrimas

2018 m. spalio 22 d. – gruodžio 21 d. vyko tyrimas, kurio pagrindinis tikslas buvo įvertinti Tinklo narių organizacijų teikiamų socialinių paslaugų kokybę. Tyrimas buvo suskirstytas į tris dalis: pirma dalis buvo skirta organizacijos valdymui, vadovų lyderystei, savęs vertinimo praktikai. Antroje tyrimo dalyje buvo vertinama organizacijų teikiamų paslaugų procesai, t.y. kaip organizacija planuoja paslaugas, jas vertina ir matuoja, kiek svarbus bendradarbiavimas su kitais socialiniais partneriais, darbuotojų etika ir kt. Trečia dalis buvo skiriama santykiui su klientu ir kliento įgalinimo praktika. Buvo atliktas kokybinis tyrimas, kuris atskleidė, kad Tinklo organizacijos yra labai skirtingos kokybės kultūros kūrimo bei palaikymo kontekste, tačiau vienas svarbiausių aspektų organizacijoms yra šilti santykiai su klientu, būtent šis požymis NVO organizacijas išskiria iš kitų.
Su detalesniais tyrimo rezultatais galite susipažinti čia.