Tinklo ekspertai susitiko su EK atstove

2014 21 03 Komentarų: 0

untitledNacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdybos nariai Skirma Kondratienė ir prof. dr. Boguslavas Gruževskis buvo susitikę su Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato darbuotoja Ina Šeščiliene, su kuria aptarė Socialinės įtrauktiems didinimo 2014–2020 m. veiksmų planą.

Nors susitikimo metu buvo akcentuota, kad Lietuvos Vyriausybė skiria nemažai dėmesio skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti, kartu buvo pastebėta, jog nevyriausybinio sektoriaus įsitraukimas kuriant minėtą veiksmų planą buvo tik formalus. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai yra įtraukti į darbo grupes, tačiau praktiškai jiems nesuteikiama pakankamai laiko ir galimybių išdiskutuoti dokumento siūlymų ir pateikti savo nuomonę.

Susitikime taip pat buvo išsakyti nuogąstavimai dėl siūlomų socialinės įtrauktiems didinimo priemonių uždarumo – jos orientuotos į vienos ar kitos problemos sprendimą be tiesioginio sąryšio su kitomis socialinio bei ekonominio gyvenimo sferomis. „Siūlomos priemonės visų pirma turi būti suderintos su ekonomikos augimo principais. Pavyzdžiui, viena iš „skurdo spąstų“ priežasčių – mažos pajamos“, – teigia Tinklo valdybos narys Boguslavas Gruževskis. „Norėdami mažinti „skurdo spąstus“ turime didinti atlyginimą. Darbo užmokestis negali didėti be pagrindo – turi būti sukauptos tam tikros lėšos biudžete ir ekonomika turi augti. Tuo tarpu darbo apmokėjimo klausimas nepatenka į skurdo mažinimo strategiją“, – tęsia profesorius. Tinklo ekspertų nuomone, norint, kad priimtos priemonės būtų tikrai efektyvios, būtina plėsti bendradarbiavimą tarp LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ūkio ministerijos ir NVO sektoriaus, priemonės taip pat turėtų derėti su ekonominės sistemos plėtojimu.

Būtinumas didinti NVO įtaką priimant sprendimus, formuojant ir įgyvendinant socialinės apsaugos politiką Lietuvoje. ypač aktualus dabar, kai didėja savivaldybių vaidmuo įgyvendinant socialinės paramos priemones. Tačiau norint, kad NVO dalyvavimas svarstant Vyriausybės ar savivaldybių rengiamas programas bei priemones būtų labiau pagrįstas ir naudingas, tinklo ekspertų nuomoe, reikia siekti kryptingo ir sisteminio NVO atstovų mokymo, jų kvalifikacijos kėlimo.

Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m. veiksmų planas yra kompleksinis dokumentas, kurio tikslas – gerinti gyvenimo kokybę, stiprinti socialinę sanglaudą ir užtikrinti visiems lygias galimybes. To bus siekiama didinant vaiko ir šeimos gerovę, gerinant ir saugant visuomenės sveikatą, stiprinant labiausiai nuo darbo rinkos nutolusių asmenų paskatas ir galimybes dalyvauti aktyviose įtrauktiems priemonėse, užtikrinant gyventojų pajamų apsaugos sistemos finansinį stabilumą bei gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę ir didinant viešųjų paslaugų prieinamumą. Tikimąsi, kad pasiekti strateginį skurdo ir socialinės atskirties mažinimo tikslą padės glaudus valstybės institucijų ir socialinių partnerių bendradarbiavimas.

Susipažinti su Socialinės įtraukties didinimo 2014-2020 m. veiksmų planu galima Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje: http://www.socmin.lt/download/6579/socialines%20itraukties%20veiksmu-planas.pdf