Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos 2005 metų neoficialiais duomenimis šalyje veikia daugiau kaip 15000 nevyriausybinių organizacijų, o iš jų pagal SIC rinkos tyrimų 2002 atliktą apklausą daugiau kaip 63% organizacijų vienaip ar kitaip prisideda prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, Lietuvoje 2006 metais įkurtas nevyriausybinių organizacijų, kovojančių su skurdu ir socialine atskirtimi, tinklas. Tinklas steigiamas pagal Asociacijų įstatymą, ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, tinklo įstatais, savo pasitvirtintais veiklos nuostatais bei kitais teisės aktais.

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas siekia prisidėti prie Tūkstantmečio plėtros tikslų, Lietuvos skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimo, Bendrojo aprėpties memorandumo, Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos bei kitų nacionalinių dokumentų įgyvendinimo, nevyriausybinių organizacijų veiklos plėtros, bendradarbiavimo su valstybinėmis institucijomis stiprinimo ir santykių institucionalizavimo, bendradarbiavimo skatinimo su Europos skurdo ir socialinės atskirties mažinimo organizacijomis.
Nevyriausybinių organizacijų, kovojančių su skurdu ir socialine atskirtimi, tinklo veikla vykdoma remiantis nevyriausybinių organizacijų solidarumo, bendradarbiavimo ir partnerystės tarpusavyje bei su savivaldos ir centrinės valdžios institucijomis principais, dalyvaujant europinės dimensijos veikloje. Šio tinklo strategija parengta siekiant užtikrinti nevyriausybinių socialinių organizacijų gebėjimų stiprinimą, dalyvavimą valstybinės reikšmės struktūrų (komisijų, komitetų, tarybų) veikloje atstovaujant nevyriausybinių organizacijų interesus, plėtojant socialinių paslaugų teikimą ir užtikrinant jų efektyvumą bei produktyvumą šalyje, dalyvaujant Europos Sąjungos Lisabonos strategijos bei Bendrojo aprėpties memorandumo įgyvendinime naudojantis Atvirojo koordinavimo metodu.
Pagrindinis Tinklo tikslas:
Stiprinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus ir plėtoti nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis, mažinant skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje. Taip pat šio tinklo tikslas yra prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Europos Sąjungos patvirtintų kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų įgyvendinimo.
Tinklo uždaviniai:
• Vienyti nevyriausybines organizacijas ir grupes kovoje prieš skurdą ir socialinę atskirtį Lietuvoje bei dalyvauti tarptautiniuose kovos su skurdu tinkluose;
• Skatinti mokslinį tiriamąjį darbą skurdo ir socialinės atskirties srityje;
• Inicijuoti ir koordinuoti atstovavimo programas tarp organizacijų;
• Skatinti apsikeitimą patirtimi bei informacija tarp atsakingų institucijų;
• Bendradarbiauti su LR Seimu, LR Vyriausybe, kitomis valstybės institucijomis, ministerijomis, departamentais ir agentūromis tinklo veiklos kompetencijoje;
• Dalyvauti Nacionalinių kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planų ir konkrečių veiksmų bei priemonių kūrime ir jų įgyvendinimo stebėsenoje;
• Skleisti informaciją apie skurdą ir socialinę atskirtį suinteresuotiems asmenims;
• Skatinti nacionalinius ir vietinius skurdo problemos žinomumo projektus;
• Skatinti NVO naudotis ES Bendrijos veiksmų programos finansavimu;
• Įtakoti teisėkūros procesą, nukreiptą į skurdo, socialinės atskirties ir diskriminacijos mažinimą.
• formuoti atvirą, pilietišką ir demokratišką bendruomenę, ugdyti pilietišką asmenybę;
• padėti vietos bendruomenės nariams integruotis į socialinį, ekonominį, politinį ir kultūrinį gyvenimą;
• formuoti filantropijos tradicijas ir jas puoselėti, formuoti visuotinai pripažintas dvasines vertybes, ugdyti bendruomenės narių sąmoningumą.
Tinklo veikla grindžiama darbu šiose prioritetinėse grupės:
• Rizikos grupės vaikai;
• Rizikos šeimos;
• Neįgalieji;
• Asmenys, sergantys priklausomybės ligomis;
• Nuteistieji ir asmenys paleisti iš įkalinimo įstaigų;
• Prekyba žmonėmis ir prostitucijos aukos;
• Psichinė sveikata.
• Kitos grupės, kurios gali susidurti su skurdu ar socialine atskirtimi;
Tinklo teisės
• gauti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Aplinkos ministerijos bei kitų ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų, savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų – tinklo narių bei kitų įvairių institucijų išsamią informaciją, kurios reikia Tinklo veiklai;
• Tinklas gali įgyti ir kitas teises pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos ministerijos ar institucijos įgaliojimus, susitarimus su koalicijomis ar numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Tinklo dalyvavimas Europos Sąjungos asocijuotose struktūrose
Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, kovojančių su skurdu ir socialine atskirtimi, tinklas, atitikdamas visus keliamus reikalavimus 2006 metais kaip pilnateisis narys įstoja į Europinį asociacijų, kovojančių prieš skurdą ir socialinę nelygybę, tinklą (European Anti Poverty Network: EAPN) ir dalyvauja šio tinklo veikloje, deleguodamas savo atstovus į EAPN organizuojamus mokymus, metines asamblėjas ir kitus renginius bei veiklas.
EAPN veikla skirta visuomenei, kurioje efektyvus fundamentaliųjų teisių reiškimasis yra aktualus visiems, kurioje visi turi pilną teisę į ją integruotis ir kurioje skurdas bei socialinė nelygybę laikomi fundamentaliųjų teisių pažeidimu. EAPN įkurtas 1990 metais asociacijų, dirbančių su žmonėmis, patiriančiais skurdą bei socialinę nelygybę. EAPN tikslai:
1. padaryti kovą prieš skurdą ir socialinę nelygybę Europos Sąjungos politikos prioritetu;
2. skatinti ir užtikrinti kovos prieš skurdą ir socialinę nelygybę veiksmų efektyvumą;
3. sudaryti palaikymo grupę, dirbančią su tais ir tiems, kurie patiria skurdą ir socialinę nelygybę.

Tinklo steigėjai:
– Labdaros ir paramos fondas “Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras”
– Viešoji įstaiga “Rafaelis”
– VO “Gelbėkit vaikus”
– Asociacija “Kulautuvos bendruomenės centras”
– Elena Urbonienė
– Asociacija “Trakų rajono Socialinių iniciatyvų koalicija”
– Labdaros ir paramos fondas “Baltijos labdaros fondas”